A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Tuyên truyền về chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 của Phòng GD&ĐT huyện Khánh Sơn

Thực hiện Kế hoạch số 1877/KH-UBND ngày 20/6/2022 của UBND huyện Khánh Sơn về Tuyên truyền về chuyển đổi số trên địa bàn huyện Khánh Sơn giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 1563/KH-SGDĐT ngày 07/7/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa Tuyên truyền về chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tuyên truyền về chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành để thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số toàn diện góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu tại Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 19/10/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

- Tuyên truyền về chuyển đổi số để thấy tầm quan trọng, ý nghĩa, lợi ích và những giá trị to lớn, thiết thực mà chuyển đổi số mang lại trong công tác quản lý, điều hành; nâng cao văn hóa khai thác và ý thức sử dụng công nghệ thông tin từ gia đình đến nhà trường, xã hội nhằm hướng tới các ứng dụng lành mạnh, thiết thực, hiệu quả góp phần hình thành xã hội thông tin, gắn kết với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho người sử dụng 

2. Yêu cu

- Nội dung tuyên truyền, phổ biến cụ thể, dễ hiểu, bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về chuyển đối số.

- Công tác tuyên truyền cần được tiến hành thường xuyên, liên tục, kịp thời, đảm bảo tính thiết thực, sáng tạo, tiết kiệm, hiệu quả.

- Các hình thức tuyên truyền cần được triển khai đa dạng, linh hoạt, khoa học, hợp lý, tận dụng ưu thế của công nghệ số để các nội dung tuyên truyền có sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, góp phần thay đổi nhận thức, hành động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nguời dân, tích cực tham gia xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tại địa phương.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN VÀ CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH

1. Nội dung tuyên truyền

- Phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số, như: Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030; Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 19/10/2021 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và các văn bản, chính sách khác có liên quan.

- Thông tin các nội dung cơ bản về chuyển đổi số, tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của chuyển đổi số, chính quyền số, công nghệ số của ngành giáo dục và đào tạo.

- Tuyên truyền về xây dựng và phát triển chính quyền số để góp phần tạo môi trường chính quyền thân thiện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

- Tuyên truyền về phát triển kinh tế số nhằm thay đổi nhận thức của các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo chuyển đổi từ phương thức hoạt động truyền thống sang ứng dụng công nghệ số để giảm chi phí, tăng năng suất lao động, thu hẹp khoảng cách phát triển.

- Thông tin về các cơ chế, chính sách, phát triển nguồn nhân lực, phát triển hạ tầng số, phát triển nền tảng số và đảm bảo an toàn, an ninh mạng đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số; các giải pháp phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số của ngành giáo dục và đào tạo.

- Tuyên truyền về vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở đối với việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số và các vấn đề liên quan trong công cuộc chuyển đổi số của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Phản ánh các hoạt động chuyển đổi số, hợp tác chuyển đổi số của ngành; công tác kiểm tra, giám sát và phối hợp xử lý các vi phạm về cung cấp và sử dụng thông tin số trong phạm vi lĩnh vực phụ trách của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành nâng cao nhận thức tự bảo vệ thông tin, dữ liệu trên môi trường số, tuân thủ các quy tắc về sử dụng dịch vụ số, ứng xử trên mạng xã hội; các kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; tham gia tích cực các hoạt động về an toàn, an ninh mạng, góp phần phòng, chống có hiệu quả các hoạt động phá hoại, thâm nhập trái phép các hệ thống thông tin.

- Thông tin, chia sẻ, phổ biến câu chuyện thành công, tôn vinh gương thành công điển hình về chuyển đổi số; cách làm hay, sáng tạo, mô hình điển hình về chuyển đổi số; những thành tựu, hiệu quả về chuyển đổi số trong ngành.

2. Các nhiệm vụ chính

- Tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền về chuyển đổi số đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp như: trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội của trường và các hội nghị, cuộc họp của nhà trường.

- Tổ chức hội thảo, hội nghị, tập huấn chuyên đề về chuyển đổi số, kiến thức, kỹ năng về công nghệ số và chuyển đổi số ngành giáo dục và đào tạo.

- Tố chức phố biển các thông tin về chuyển đổi số và phổ biến, nâng cao nhận thức, các kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong các buổi học ngoại khóa tại các trường học và các hình thức khác nhằm nâng cao nhận thức của học sinh, về chuyển đổi số.

III. TCHC THC HIN

1. Căn cứ nội dung và nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch tuyên truyền giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 và hàng năm xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền, đảm bảo toàn bộ công chức, viên chức, người lao động của đơn vị được tuyên truyền về chuyển đổi số. Báo cáo kết quả tuyên truyền trong báo cáo hoạt động chuyển đổi số hàng năm của đơn vị trước ngày 1/10 hàng năm.

2. Giao cho bộ phận chuyên môn tham mưu cho Lãnh đạo chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên trong toàn ngành triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch; đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ của các bộ phận thuộc Phòng GD&ĐT và các trường trực thuộc, báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện; Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 5/10 hàng năm.

Trên đây là Tuyên truyền về chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 của Phòng GD&ĐT huyện Khánh Sơn./.


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết