A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh năm học 2020-2021

Thực hiện Công văn số 2410/SGDĐT-VP ngày 29/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh năm học 2020-2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh năm học 2020-2021 trong Ngành Giáo dục như sau: 

A. NHIỆM VỤ CHUNG 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. 

2. Tăng cường hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; xây dựng văn hóa ứng xử, thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong trường học; các giải pháp đảm bảo an toàn trường học, phòng, chống bạo lực học đường; xây dựng cơ chế phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. 3. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ học sinh trong học tập và rèn luyện. Triển khai có hiệu quả hoạt động tư vấn tâm lý, công tác xã hội, hướng nghiệp, việc làm và hỗ trợ học sinh khởi nghiệp. 

4. Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên dương, vinh danh các tấm gương học sinh tiêu biểu trong học tập và rèn luyện, các hành động cao đẹp, gương người tốt, việc tốt trong học sinh. 

5. Tăng cường công tác kiểm tra thực hiện nhiệm vụ Giáo dục chính trị và công tác học sinh đối với các trường trực thuộc. 

B. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ I. CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG 

1. Thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập các môn lý luận chính trị, giáo dục công dân, các nội dung về giáo dục lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng và văn hóa trong trường học. 

2. Tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch số 178/KH-BGDĐT ngày 16/3/2017 của Bộ GDĐT về triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, nhà giáo và học sinh tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 (theo Công văn số 721/GD&ĐT ngày 08/9/2020 của Phòng GDĐT); sử dụng thiết thực bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống” dành cho học sinh phổ thông trong các hoạt động dạy, học và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. 

Giới thiệu rộng rãi trang thông tin về Chủ tịch Hồ Chí Minh (http://www.hochiminh.vn/) tới đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, người học để nghiên cứu, tham khảo học tập và làm theo Bác. 

3. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển Đảng và bồi dưỡng nhận thức về Đảng trong học sinh theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 30/5/1998 của Bộ Chính trị (Khoá VIII) về "Tăng cường công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong các trường học” - Chú trọng phát hiện và bồi dưỡng học sinh tiêu biểu, xuất sắc thông qua các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động học tập, rèn luyện; - Triển khai xây dựng và nhân rộng các mô hình công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên trong trường học.

4. Xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện Quyết định số 3296/QĐ-BGDT ngày 30/8/2018 phê duyệt Đề án “Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh trên môi trường mạng đến năm 2025”. Nghiên cứu, xem xét triển khai sử dụng tài liệu Hướng dẫn kĩ năng sử dụng mạng an toàn dành cho học sinh phổ thông, phù hợp điều kiện nhà trường, trình độ hiểu biết của học sinh. 5. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng trong học sinh. Tổ chức hiệu quả hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường, cán bộ, nhà giáo với học sinh để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và xử lý kịp thời những vấn đề khó khăn, bức xúc trong học sinh. Chủ động phát hiện và phối hợp với ngành Công an, chính quyền địa phương để xử lý các vấn đề phức tạp về chính trị, tư tưởng liên quan đến học sinh. Không để học sinh bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia các hội, nhóm, tổ chức tôn giáo hoạt động trái pháp luật và các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, tụ tập gây rối an ninh, trật tự an toàn xã hội.

 6. Xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học” (theo Kế hoạch 1763/KH-UBND ngày 08/11/2019 về triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” của ngành Giáo dục trên địa bàn huyện Khánh Sơn) - Xây dựng và triển khai Bộ Quy tắc ứng xử để thực hiện trong các cơ sở giáo dục (theo Công văn số 509/GDĐT ngày 12/6/2019 của Phòng GDĐTvề việc triển khai Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và 3 Đào tạo quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên); chú trọng xây dựng trường học đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phần đảm bảo môi trường văn hóa trong nhà trường; Nghiên cứu, xem xét đưa vào sử dụng trong nhà trường tài liệu về Văn hóa học đường dành cho học sinh phổ thông. - Triển khai thực hiện hiệu quả Thông tư số 26/2017/TT-BGDĐT ngày 18/10/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh trong các cơ sở giáo dục. Các trường học tổ chức thường xuyên các hoạt động văn hóa, văn nghệ; khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật, văn hóa quần chúng; chú trọng nâng cao hiệu quả tổ chức các hội thi, liên hoan văn nghệ cho học sinh góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và định hướng thị hiếu âm nhạc giúp học sinh hướng tới các giá trị Chân - Thiện - Mỹ. - Tăng cường tổ chức các phòng đọc, tủ sách phụ huynh, tủ sách lớp học… để định hướng, tạo điều kiện cho học sinh đọc sách, say mê, yêu quý sách. 

7. Tổ chức hoặc tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ phụ trách công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức, lối sống và công tác học sinh, sinh viên, giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên phụ trách công tác Đoàn, Đội, giáo viên tư vấn tâm lý, giám thị... tham gia các đợt tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo chương trình của Bộ GDĐT, Trung ương Đoàn và địa phương tổ chức. 

8. Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên dương, vinh danh các tấm gương học sinh tiêu biểu trong học tập và rèn luyện, các hành động cao đẹp, gương người tốt, việc tốt trong học sinh.

 9. Kịp thời cập nhật, khai thác thông tin công tác giáo dục chính trị và công tác học sinh trên cổng Thông tin điện tử của Bộ (https://moet.gov.vn), tài khoản Facebook của Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (https://www.facebook.com/vugdcthssv), trang Fanpages “Học sinh, Sinh viên Việt Nam (https://www.facebook.com/cthssvvn/). 

II. CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, KỸ NĂNG SỐNG 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 1113/GD&ĐT ngày 23/12/2019 của Phòng GDĐT về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Tăng cường các giải pháp giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. 

a) Tiếp tục triển khai, tổ chức tổng kết thực hiện Quyết định số 1501/QĐTTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” và định hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong giai đoạn 2021-2025.

 b) Triển khai xây dựng và nhân rộng mô hình tốt, điển hình tiêu biểu về giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. Nghiên cứu, xem xét đưa vào sử dụng trong nhà trường tài liệu Thực hành đạo đức, lối sống dành cho học sinh phổ thông phù 4 hợp điều kiện nhà trường, hiểu biết của học sinh. 

c) Hướng dẫn học sinh tham gia chuyên mục “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa” trên Hệ Tri thức Việt số hóa tại địa chỉ https://itrithuc.vn/; khuyến khích cán bộ, nhà giáo, học sinh xây dựng các bài giảng, video clip, hình ảnh, bài viết về giáo dục đạo đức, lối sống phù hợp với từng cấp học, trình độ đào tạo. 

2. Tiếp tục triển khai hiệu quả Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT hướng dẫn công tác tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông; tăng cường thực hành tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông; chú trọng hỗ trợ tâm lý tốt cho học sinh trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19; nghiên cứu, xem xét đưa vào sử dụng trong nhà trường tài liệu về Thực hành tâm lý học đường dành cho học sinh phổ thông. Chú trọng công tác xây dựng kỷ cương, nền nếp, dân chủ trong trường học và tạo môi trường để học sinh tự rèn luyện, phấn đấu. Duy trì việc trực tiếp hát Quốc ca trong các Lễ chào cờ theo hướng dẫn của Bộ GDĐT. Phân công học sinh trực tiếp, thường xuyên tham gia trực nhật lớp, lao động, làm đẹp cảnh quan khuôn viên nhà trường... 

3. Tổng kết Chương trình số 642/CTr-BGDĐT-TWĐTN ngày 01/9/2016 về phối hợp công tác giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình phối hợp giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2025. 

a) Triển khai hiệu quả các hoạt động Đoàn, Đội trong trường học. Phòng GDĐT và Huyện đoàn ký kết Chương trình phối hợp giữa ngành Giáo dục và Đoàn Thanh niên giai đoạn 2020-2025 và Chương trình phối hợp năm học 2020- 2021 đảm bảo hoạt động Đoàn, Đội chất lượng, hiệu quả, thiết thực, tạo sự lan toả rộng rãi trong học sinh. - Thực hiện và kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh theo Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 06/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ; - Rà soát, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo viên Tổng phụ trách Đội theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ GDĐT ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập; Thông tư số 27/2017/TT-BGDĐT ngày 08/11/2017 của Bộ GDĐT quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập và các văn bản liên quan khác. b) Phối hợp kiểm tra, chỉ đạo kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Đoàn, Đội tại các trường học. Rà soát, quản lý chặt chẽ về nội dung, hình thức các trò chơi, hoạt động ngoại khóa của học sinh. Không tổ chức cho học sinh tham gia các trò chơi (trên môi trường mạng hoặc tương tác trực tiếp) có nội dung, hình thức bạo lực, phản cảm, không phù hợp với văn hóa dân tộc, chuẩn mực đạo 5 đức xã hội. 

4. Tăng cường công tác tổ chức và quản lý các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống cho học sinh theo nội dung hướng dẫn công tác giáo dục kỹ năng sống của Bộ GDĐT; Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ GDĐT về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. a) Xây dựng kế hoạch chỉ đạo về việc tăng cường công tác giáo dục kỹ năng sống trong các cấp học trên địa bàn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. b) Các trường thành lập các câu lạc bộ sở thích, tài năng, câu lạc bộ tiếng Anh; tổ chức các diễn đàn, tọa đàm và khuyến khích học sinh tham gia nhằm phát triển năng lực, phẩm chất, kỹ năng sống và tạo môi trường tốt cho học sinh nâng cao khả năng sử dụng ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh. 

5. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 71/2008/CT- BGDĐT ngày 23/12/2008 của Bộ GDĐT về tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh. a) Xây dựng kế hoạch phối hợp chi tiết, nội dung nhiệm vụ cụ thể cho từng ban, ngành, tổ chức đoàn thể liên quan, báo cáo UBND huyện ban hành chỉ đạo triển khai. b) Các trường học xây dựng các kế hoạch có phối hợp với từng đơn vị, tổ chức liên quan trên địa bàn để tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo nội dung của Chỉ thị. 

6. Tiếp tục triển khai các nội dung xây dựng Trường học thân thiện - Học sinh tích cực thiết thực, chất lượng, hiệu quả trong các nhà trường. Tổ chức các hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường; nghiên cứu, xem xét đưa vào sử dụng trong nhà trường tài liệu về Giáo dục bảo tồn động vật hoang dã đe dọa bị tuyệt chủng cho học sinh tiểu học; tài liệu Hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh phổ thông phù hợp với điều kiện nhà trường, hiểu biết của học sinh. Đẩy mạnh việc chăm sóc, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, chăm sóc người có công theo Chương trình số 652/CTr-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 25/07/2012 của Bộ GDĐT - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. 

7. Tiếp tục triển khai, tổng kết Đề án “Thông tin, truyền thông về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trong trường học giai đoạn 2013- 2020” theo Quyết định số 329/QĐ-BGDĐT ngày 25/01/2014 của Bộ GDĐT; Công văn số 253/GD&ĐT ngày 03/4/2019 của Phòng GDĐT. 8. Phát động phong trào học tiếng Anh trong học sinh ở các nhà trường; Xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo. 

III. CÔNG TÁC QUẢN LÝ HỌC SINH 

1. Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 6 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn , lành mạnh, thân thiêṇ , phòng, chống baọ lưc̣ hoc̣ đường trong ngành Giáo dục; Công văn số 633/GD&ĐT ngày 13/11/2017 của Phòng GD&ĐT về việc triển khai Kế hoạch số 1253/KHUBND ngày 18/10/2017 của UBND huyện Khánh Sơn triển khai th ực hiêṇ môi trường giáo d ục an toàn, lành mạnh, thân thiên, ̣ phòng, chống bạo lực học đường trên địa bàn huyện Khánh Sơn; Quyết định số 5886/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT ban hành Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên giai đoạn 2017-2021; Tiếp tục triển khai Công văn 334/GD&ĐT ngày 26/4/2019 của Phòng GDĐT về việc triển khai Chỉ thị số 993/CT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ GDĐT về tăng cường các giải pháp phòng chống bạo lực học đường; Kế hoạch phối hợp số 5533/KH-BLĐTBXH-BGDĐT ngày 19/12/2019 giữa Bộ GDĐT với Bộ LĐTBXH về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông đến năm 2025. Nghiên cứu, xem xét đưa vào sử dụng trong nhà trường các tài liệu về phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em; Triển khai thực hiện Kế hoạch số 353/KH-GD&ĐT ngày 13/5/2020 của Phòng GDĐT về việc triển khai thực hiện kế hoạch hành động phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trong ngành GDĐT tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2020-2025; Triển khai thực hiện Kế hoạch số 656/KH-GDĐT ngày 18/8/2020 của Phòng GDĐT về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn trường học năm 2020. Nghiên cứu, xem xét đưa vào sử dụng trong nhà trường tài liệu bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học.

 2. Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Ủy ban An toàn Giao thông (ATGT) Quốc gia và Bộ GDĐT về tăng cường công tác giáo dục ATGT trong trường học. Chú trọng công tác đảm bảo ATGT cho học sinh trong và khu vực cổng trường học, an toàn giao thông trên các xe đưa đón học sinh tới trường. Chỉ đạo, triển khai Cuộc thi “Giao thông học đường” trong học sinh; Nghiên cứu, xem xét đưa vào sử dụng trong nhà trường tài liệu Kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh phổ thông; tài liệu Giáo dục văn hóa giao thông cho học sinh phổ thông. 

3. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 657/KH-GDĐT ngày 18/8/2020 của Phòng GDĐT về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 36- CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong ngành Giáo dục. a) Tiếp tục triển khai, sơ kết 04 năm thực hiện Quy chế phối hợp số 1592/QCPH-SGDĐT-CAT ngày 23/9/2016 của Sở GDĐT và Công an tỉnh Khánh Hoà về hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục; b) Tiếp tục thực hiện Quy định về công tác phòng chống tệ nạn ma tuý trong 7 các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (Thông tư số 31/2009/TTBGDĐT ngày 23/10/2009 của Bộ GDĐT); đồng thời rà soát tiến tới xây dựng các quy định mới bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma tuý, mại dâm, đặc biệt là thời gian đầu năm học, sau kỳ nghỉ Tết và các đợt cao điểm. 

4. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 3957/QĐ-BGDĐT ngày 02/10/2017 của Bộ GDĐT ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021 của Bộ GDĐT. 

5. Các trường học tổ chức các hoạt động thực hành và trải nghiệm đổi mới sáng tạo nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp cho học sinh; tổ chức tốt các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh đối với học sinh cuối cấp bằng các hoạt động phù hợp.

6. Các trường học tổ chức tốt công tác xã hội trong trường học theo quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT về hướng dẫn công tác xã hội trong trường học; rà soát, tổng hợp các học sinh cần hỗ trợ; xây dựng kế hoạch phòng ngừa hiệu quả đối với việc phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội trong trường học; hoàn thiện quy trình trao đổi thông tin các vụ việc của học sinh đối với các nguồn lực ngoài nhà trường hỗ trợ học sinh yếu thế. 

7. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan đến học sinh. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ. 

8. Tiếp tục chỉ đạo và kiểm tra, giám sát các nhà trường trong việc thực hiện việc tổ chức mặc đồng phục của học sinh theo Thông tư số 26/2009/TT-BGDĐT ngày 30/9/2009 và các văn bản chỉ đạo của Sở GDĐT. 

9. Tổ chức triển khai, sơ kết thực hiện Quyết định số 1270/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BGDĐT- BVHTTDLBLĐTBXH-BCA ngày 05/05/2016 về việc hướng dẫn thực hiện giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trên cơ sở hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục chính trị và công tác học sinh năm học 2020-202 của Ngành Giáo dục, các trường học xây dựng kế hoạch năm học, tổ chức quán triệt, triển khai đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện. 

8 Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống Covid-19 theo chỉ đạo của Ngành Y tế, Sở GDĐT, Phòng GDĐT và địa phương để bảo đảm an toàn sức khỏe cho giáo viên, học sinh trong quá trình triển khai các hoạt động giáo dục, trải nghiệm, hoạt động ngoài giờ lên lớp. 2. Báo cáo sơ kết triển khai thực hiện Giáo dục chính trị và công tác học sinh năm học 2020-2021 học kỳ I trước ngày 28/12/2020; Báo cáo tổng kết năm học 2020-2021 trước ngày 28/5/2021. Báo cáo đột xuất khi được yêu cầu và có vụ việc xảy ra (kể cả khi đã giải quyết). Báo cáo gửi về Phòng GDĐT (qua đ/c Huyền) bằng văn bản và email: ltthuyen.ks@khanhhoa.edu.vn


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết