A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo cáo CCHC quý 1 năm 2022

 

Thực hiện Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 của Ủy ban Nhân dân huyện Khánh Sơn Ban hành kế hoạch cải cách hành chính huyện Khánh Sơn năm 2022, phòng GD&ĐT Khánh Sơn báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý 1 năm 2022 như sau:

          I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2022

          1. Công tác cải cách thể chế

- Phòng GD&ĐT đã triển khai, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật để cán bộ, công chức, viên chức biết và thực hiện đúng pháp luật; thường xuyên chỉ đạo các trường bám sát vào chức năng nhiệm vụ được giao để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn; nâng cao chất lượng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được phân công quản lý. Cơ quan và các đơn vị trường học đã có những điều chỉnh trong phương pháp giải quyết công việc của người dân đảm bảo đúng thời gian không để phiền hà cho người dân.

- Triển khai kịp thời các quy định hướng dẫn về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa giáo dục.

          2. Công tác cải cách thủ tục hành chính

Thực hiện nghiêm túc kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo quy định thuộc thẩm quyền của Phòng GD&ĐT. Cập nhật áp dụng kịp thời đối với các thủ tục hành chính có văn bản điều chỉnh mới của Trung ương, Tỉnh và niêm yết công khai tại bộ phận một cửa của UBND huyện.

Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức để thống nhất các kế hoạch, các chương trình hành động nhằm thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong Hội nghị, đã thống nhất qui chế làm việc và Lãnh đạo đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, quán triệt cho từng thành viên phải có ý thức trách nhiệm, có tinh thần đoàn kết để cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. 

Phòng GD&ĐT đã ban hành Quyết định số 11/QĐ-GD&ĐT ngày 25/01/2022 về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của phòng GD&ĐT Khánh Sơn; đã phân công cho bộ phận chuyên môn và một nhân viên Văn thư  phụ trách tham mưu công tác cải cách hành chính. Các thủ tục tiếp dân được thực hiện nghiêm túc và đúng qui định, không gây rườm rà và mất thời gian trong quá trình giải quyết công việc.  

3. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Thực hiện theo quy định của UBND huyện, phòng GD&ĐT đã bố trí, phân công một công chức phối hợp chặt chẽ với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện.

Trong quý 01/2022, Phòng GD&ĐT đã giải quyết đúng hẹn 01 thủ tục hành chính.

4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính

Phòng GD&ĐT đã phối hợp với phòng Nội vụ tham mưu cho UBND huyện ban hành Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Khánh Sơn.

Quý I năm 2022, cơ quan phòng GD&ĐT thực hiện 8 biên chế (theo Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 22/02/2022), 01 hợp đồng chuyên trách và 01 nhân viên hợp đồng NĐ 68-CP.

5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức trong cơ quan nhằm đáp ứng được yêu cầu công việc, đảm bảo thực hiện đúng chế độ, chính sách theo các quy định hiện hành, đăng ký chỉ tiêu đào tạo cán bộ năm 2022; bố trí các vị trí công tác phù hợp với năng lực của từng cán bộ, công chức.

Triển khai thực hiện tốt phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Hiện tại phòng GD&ĐT có 09/10 cán bộ, công chức, nhân viên có trình độ đại học phù hợp với khung năng lực vị trí việc làm - đạt tỷ lệ 90%; 01/10 cán bộ công chức có trình độ cao cấp chính trị - đạt tỷ lệ 10%, 07/10 cán bộ công chức có trình độ trung cấp chính trị - đạt tỷ lệ 70%, (tính cả cán bộ chuyên trách khuyến học và nhân viên hợp đồng theo NĐ 68/CP).

6. Cải cách tài chính công

Triển khai thực hiện tốt Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

Thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của các cấp về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm kinh phí đối với các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp.

Riêng đối với cơ quan phòng GD&ĐT đã duy trì thực hiện tốt các biện pháp kiểm soát chi tiêu, thực hành tiết kiệm. Đơn vị đã  sửa đổi, bổ sung ban hành các quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng biên chế, tài sản công, đảm bảo tính thống nhất, minh bạch trong hoạt động thu, chi tài chính, quản lý, sử dụng biên chế, tài sản công của cơ quan.

7. Hiện đại hóa hành chính

100% văn bản hành chính của cơ quan đều được gửi, nhận hoàn toàn dưới dạng văn bản điện tử trên hệ thống quản lý văn bản điện tử E-OFFICE với UBND huyện và các phòng, ban trong huyện; gửi, nhận qua hộp thư công vụ với Sở GD&ĐT Khánh Hòa và các trường trực thuộc (trừ các văn bản mật).

Triển khai việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Sử dụng chứng thư số chuyên dùng của cơ quan có hiệu quả và đúng theo quy định.

          Nhìn chung phòng GD&ĐT đã thực hiện nghiêm túc việc cải cách thủ tục hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí như cập nhật, triển khai đầy đủ các văn bản Luật, Nghị định, Thông tư hướng dẫn đến các trường, đồng thời đề ra các chương trình hành động cụ thể, sát với tình hình hoạt động của ngành.

          II. Mt s nhim v QUÝ II năm 2022

          - Tiếp tục tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trong lĩnh vực cải cách hành chính, các quy định của pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan. Tăng cường ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ.

          - Tiếp tục thực hiện kiểm soát các thủ tục hành chính, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân và tổ chức đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị; tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo.

          - Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Cập nhật thường xuyên, kịp thời các văn bản chỉ đạo của các cấp. Ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc theo nhu cầu của cơ quan.

          Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện công tác cái cách hành chính quý I và một số nhiệm vụ quý II năm 2022 của phòng GD&ĐT khánh Sơn./.

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết